Welke actiepunten horen bij de eerste feministische golf? kijk maar | hoe worden feministes van rond 1900 genoemd

Welke actiepunten horen bij de eerste feministische golf? kijk maar | hoe worden feministes van rond 1900 genoemd

Welke actiepunten horen bij de eerste feministische golf? kijk maar | hoe worden feministes van rond 1900 genoemd

Foto van auteur
Written By HOLLAND GETS ANSWER

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur pulvinar ligula augue quis venenatis. 

De eerste feministische golf vond plaats tussen ongeveer 1870 en 1920. Feministen streefden in deze periode naar gelijke rechten op gebied van (universitaire) scholing, betaalde arbeid en kiesrecht. De boegbeelden van deze golf waren Aletta Jacobs en Wilhelmina Drucker.

Waar streden feministen voor?

Elke feminist lijkt er een eigen invulling aan te geven, maar het algemene achterliggende idee is het streven naar gelijke (machts)verhoudingen tussen mannen en vrouwen, op zowel economisch, politiek als sociaal vlak. Dit streven wordt ook wel de emancipatie van de vrouw genoemd.

Wie streden voor de gelijke rechten van vrouwen?

Aletta Jacobs was een belangrijke Nederlandse feministe. Ze streed bijna 150 jaar geleden voor gelijke rechten tussen mannen en vrouwen.

Hoe verliep de eerste feministische golf?

De eerste feministische golf in Nederland liep ongeveer van 1870 tot 1920. Verschillende vrouwenorganisaties streden voor betere vrouwenemancipatie. De activiteiten waren met name gericht op het krijgen van vrouwenkiesrecht, toelating tot et verkrijgen (universitair) onderwijs en betaald werk.

Wat betekent VvVK?

Vanuit de in 1889 door Wilhelmina Drucker opgerichte Vrije Vrouwen Vereeniging ontstond in 1894 de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht (VvVK).

Wat is het verschil tussen de eerste en de tweede feministische golf?

De basis van de feministes van de tweede golf waren jonge vrouwen die hoog waren opgeleid. Wat wilden ze bereiken? In de eerste golf hadden de vrouwen al heel wat bereikt wat betreft politiek en scholing. Maar nu ging het meer om de sociale gebieden.

Wat waren de doelen van feministen?

Het feminisme komt op voor vrouwenbelangen, streeft naar juridische gelijkheid, eist lichamelijke autonomie voor vrouwen en strijdt tegen huiselijk en seksueel geweld. Het feminisme kent vele stromingen. Eind negentiende en begin twintigste eeuw protesteerden vrouwen tegen uitsluiting in onderwijs en arbeid.

Wat is het doel van feminisme?

Feminisme is de verzameling maatschappelijke en politieke stromingen of bewegingen, waaronder de vrouwenbeweging, die ongelijke (machts)verhoudingen tussen mannen en vrouwen kritisch analyseren en emancipatie nastreven op economisch, politiek, sociaal en persoonlijk vlak.

Wat is de emancipatie beweging?

Definitie emancipatiebeweging

Een emancipatiebeweging is ‘een beweging die streeft naar gelijkberechtiging van achtergestelde groepen’. Emancipatiebewegingen kwamen vooral sterk op onder invloed van de Industriële Revolutie, de Verlichting en de Franse Revolutie.

Welke invloed had Aletta Jacobs?

Aletta Jacobs heeft als pionier, vrijdenker en publicist grote invloed gehad op de emancipatie van vrouwen. Rond het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog kwam daar het pacifisme bij. Altijd was ze strijd-, schrijf- en reislustig. Haar Herinneringen uit 1924 geven een mooi beeld van wat zij belangrijk vond.

Wat betekent genderongelijkheid?

Eigenschappen die worden geassocieerd met vrouwen en vrouwelijkheid worden in het algemeen lager gewaardeerd binnen samenlevingen. Dit maakt dat meisjes en vrouwen een lagere sociale status en minder macht hebben dan jongens en mannen.

Wat was het doel van de tweede feministische golf?

Het recht op anticonceptie en abortus, vrouwelijke lustbeleving en lesbische seksualiteit, maar ook de strijd tegen huishoudelijk geweld en verkrachting vormen enkele belangrijke speerpunten van de tweede feministische golf.

Waar is de eerste feministische golf ontstaan?

De eerste feministische golf begon in de VS in 1848.

Wat mochten vrouwen vroeger niet?

Als vrouw zijnde mocht je vroeger niet naar de bank te gaan en een eigen rekening openen. Dat kon alleen als je toestemming van je man had of een andere mannelijk lid van de familie. Vanaf 14 juni 1956 mochten vrouwen zelf een eigen bankrekening openen. Vanaf die tijd werd een vrouw ‘handelingsbekwaam’ gezien.

Waar was Aletta Jacobs goed in?

Jacobs gaat als eerste vrouw van Nederland studeren aan de universiteit. Ze wordt arts en promoveert als doctor in de medicijnen. Ze richt haar eigen huisartsenpraktijk op in Amsterdam maar krijgt veel kritiek op haar werkwijze. Haar hele leven zet Jacobs zich in voor de verbetering van de positie van vrouwen.

Wat betekent vrouwenkiesrecht?

Het vrouwenkiesrecht is het recht van vrouwen in een democratie op actief en passief kiesrecht, d.w.z. bij verkiezingen voor wetgevende organen te stemmen en verkozen te kunnen worden.

Wat werd er in 1919 ingevoerd?

De wet-Marchant trad in werking op 28 september 1919. Pas vanaf deze datum heeft Nederland dus het algemeen kiesrecht (m/v).

Wat zijn de rechten van de vrouw?

Het gaat hier dan onder andere over lichamelijke onschendbaarheid en autonomie; vrij zijn van seksueel geweld; op deelname aan verkiezingen (kiesrecht); om ambtelijke functies uit te oefenen; om juridische overeenkomsten aan te gaan; recht op gelijke behandeling in het familierecht; op arbeid; op gelijke beloning; op

 

Categorieën Niet gecategoriseerd