Hoe laat is het vragenuurtje? kijk maar | hoe laat debat woensdag 31 maart

Hoe laat is het vragenuurtje? kijk maar | hoe laat debat woensdag 31 maart

Hoe laat is het vragenuurtje? kijk maar | hoe laat debat woensdag 31 maart

Foto van auteur
Written By HOLLAND GETS ANSWER

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur pulvinar ligula augue quis venenatis. 

Het vragenuur in de Nederlandse Tweede Kamer is een wekelijks terugkerend onderdeel van een plenaire vergadering, waarin Kamerleden de gelegenheid hebben mondelinge Kamervragen aan de regering te stellen. Het vragenuur wordt elke dinsdag om 14.00 uur gehouden.

Wat is een plenair debat?

Een plenair debat is vaak een afronding van een onderwerp dat al eerder is besproken in een commissie of een debat op hoofdlijnen, bijvoorbeeld bij de Algemene Beschouwingen. Alleen tijdens een plenaire vergadering kan de Tweede Kamer over een wetsvoorstel stemmen. Datzelfde geldt voor moties.

Wat is een commissie debat?

Een commissiedebat is een reguliere vergadering van een commissie met een minister of staatssecretaris. In een commissiedebat komt een specifiek onderdeel van het beleidsterrein van een minister of staatssecretaris aan de orde.

Hoe wordt spreektijd Tweede Kamer bepaald?

Nadat alle woordvoerders van de fracties hun zegje hebben gedaan, komt de bewindspersoon van het kabinet aan het woord. Deze persoon beantwoordt dan de vragen en heeft ook een bepaalde spreektijd. Wanneer de bewindspersoon alles gezegd heeft, is de termijn afgelopen.

Hoe werken Kamervragen?

Het stellen van Kamervragen is een procedure van het Nederlandse parlement als onderdeel van het democratische proces, waarbij een lid van de Eerste Kamer of Tweede Kamer vragen stelt aan de regering. Het is een van de meest gebruikte middelen om de regering te controleren.

Wat kan er gebeuren als de Tweede Kamer geen vertrouwen meer heeft in een minister?

De vertrouwensregel is een ongeschreven regel van het Nederlandse staatsrecht die inhoudt dat een minister, staatssecretaris of het kabinet als geheel moeten aftreden als zij niet langer het vertrouwen geniet van een van de Kamers van de Staten-Generaal.

Hoe werkt een plenaire vergadering?

De plenaire vergadering controleert het werk van de Vlaamse Regering door actuele vragen te stellen en de ministers te interpelleren. Ook tijdens actualiteitsdebatten kunnen de Vlaamse ministers aan de tand worden gevoeld over hun beleid. De plenaire vergadering kan de ministers opvorderen indien ze niet aanwezig zijn.

Wat houdt het recht van interpellatie in?

Ieder Kamerlid mag een minister of staatssecre- taris ter verantwoording roepen en mondelinge of schriftelijke vragen stellen. Dit heet het recht van interpellatie. Een minister of staatssecretaris is verplicht antwoorden te geven op deze vragen.

Wie is de Kamervoorzitter?

Op 7 april 2021 werd Vera Bergkamp (D66) in de eerste schriftelijke stemronde verkozen met 74 van de 139 geldig uitgebrachte stemmen.

Wat is een commissie?

Een commissie is een aangewezen groep mensen met een bepaalde, al dan niet van hogerhand opgelegde taak die zij gezamenlijk uit proberen te voeren.

Wat houd een debat in?

(debatteerde, heeft gedebatteerd), debat voeren; een openbare gedachtenwisseling houden; redetwisten; daar valt niet over te .

Wat is een procedurevergadering?

Tijdens procedurevergaderingen nemen Tweede Kamercommissies besluiten over de te volgen procedures en werkwijze.

Hoeveel spreektijd algemene beschouwingen?

Algemene beschouwingen vinden gewoonlijk elk jaar plaats om de plannen voor het komende jaar te bespreken.

Wie wordt door het volk gekozen?

Nederlandse voorbeelden van directe verkiezingen zijn de gemeenteraden, Provinciale Staten en de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. De leden van de gemeenteraad, Provinciale Staten en Tweede Kamer worden rechtstreeks (direct) door de bevolking gekozen.

Wat is het 30 leden debat?

Een dertigledendebat (ook spoeddebat) is een type debat in de Nederlandse Tweede Kamer waartoe de voorzitter de vergadering bijeenroept als dit door dertig leden schriftelijk, onder opgave van redenen, is verzocht.

Waar staat het vragenrecht in de Grondwet?

Het belangrijkste controlerecht van Tweede en Eerste Kamer is het recht van elk individueel Kamerlid om van ministers en staatssecretarissen via vragen inlichtingen te krijgen. Ministers en staatssecretarissen zijn verplicht mondeling of schriftelijk de verlangde inlichtingen te geven.

Wat houdt het vragenrecht in?

Het vragenrecht is het individuele recht van zowel de Eerste als de Tweede Kamer om schriftelijk vragen aan de regering te stellen. De regering is verplicht de vragen te beantwoorden. Leden kunnen de regering op een bepaalde misstand wijzen of inlichtingen over een situatie vragen.

Wie heeft het begrotingsrecht?

Omdat voor een groot deel van het kabinetsbeleid geld nodig is, is het budgetrecht één van de belangrijkste parlementaire rechten. Het parlement machtigt door het aannemen van de begroting(en) de minister tot een bepaald maximum uitgaven te doen. Het budgetrecht is van toepassing op de rijksbegroting.

 

Categorieën Niet gecategoriseerd