Hoe laat is het vragenuurtje? kijk maar | debat verkenners hoe laat

Hoe laat is het vragenuurtje? kijk maar | debat verkenners hoe laat

Hoe laat is het vragenuurtje? kijk maar | debat verkenners hoe laat

Foto van auteur
Written By HOLLAND GETS ANSWER

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur pulvinar ligula augue quis venenatis. 

Het vragenuur in de Nederlandse Tweede Kamer is een wekelijks terugkerend onderdeel van een plenaire vergadering, waarin Kamerleden de gelegenheid hebben mondelinge Kamervragen aan de regering te stellen. Het vragenuur wordt elke dinsdag om 14.00 uur gehouden.

Wat is een plenair debat?

Een plenair debat is vaak een afronding van een onderwerp dat al eerder is besproken in een commissie of een debat op hoofdlijnen, bijvoorbeeld bij de Algemene Beschouwingen. Alleen tijdens een plenaire vergadering kan de Tweede Kamer over een wetsvoorstel stemmen. Datzelfde geldt voor moties.

Welke politieke partijen zitten er op dit moment in de Tweede Kamer?

Samenstelling
VVD.D66.PVV.CDA.SP.PvdA.

Hoeveel mensen zitten er in de 2e kamer?

De Tweede Kamer wordt eens in de vier jaar (of eerder, als een kabinet tussentijds aftreedt) gekozen door de kiesgerechtigde Nederlandse bevolking en heeft sinds 1956 150 leden.

Hoe werken Kamervragen?

Het stellen van Kamervragen is een procedure van het Nederlandse parlement als onderdeel van het democratische proces, waarbij een lid van de Eerste Kamer of Tweede Kamer vragen stelt aan de regering. Het is een van de meest gebruikte middelen om de regering te controleren.

Wat kan er gebeuren als de Tweede Kamer geen vertrouwen meer heeft in een minister?

De vertrouwensregel is een ongeschreven regel van het Nederlandse staatsrecht die inhoudt dat een minister, staatssecretaris of het kabinet als geheel moeten aftreden als zij niet langer het vertrouwen geniet van een van de Kamers van de Staten-Generaal.

Hoe werkt een plenaire vergadering?

De plenaire vergadering controleert het werk van de Vlaamse Regering door actuele vragen te stellen en de ministers te interpelleren. Ook tijdens actualiteitsdebatten kunnen de Vlaamse ministers aan de tand worden gevoeld over hun beleid. De plenaire vergadering kan de ministers opvorderen indien ze niet aanwezig zijn.

Hoe wordt spreektijd in de Tweede Kamer bepaald?

Nadat alle woordvoerders van de fracties hun zegje hebben gedaan, komt de bewindspersoon van het kabinet aan het woord. Deze persoon beantwoordt dan de vragen en heeft ook een bepaalde spreektijd. Wanneer de bewindspersoon alles gezegd heeft, is de termijn afgelopen.

Wat houdt het recht van interpellatie in?

Ieder Kamerlid mag een minister of staatssecre- taris ter verantwoording roepen en mondelinge of schriftelijke vragen stellen. Dit heet het recht van interpellatie. Een minister of staatssecretaris is verplicht antwoorden te geven op deze vragen.

Welke partijen zitten op dit moment in de coalitie?

De coalitie werd gevormd door Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD), Democraten 66 (D66), Christen-Democratisch Appèl (CDA) en ChristenUnie (CU), dezelfde partijen als het voorgaande kabinet-Rutte III.

Wat is coalitievorming?

Een coalitie is een verbond van twee of meer groeperingen, partijen of staten. In het bijzonder wordt het woord gebruikt voor een verbond van politieke partijen die dan in een volksvertegenwoordiging samen een meerderheid van de stemmen hebben. Op nationaal niveau spreekt men dan van een regeringscoalitie.

Wat is hoger Eerste of Tweede Kamer?

Het bestaan van twee Kamers kan tot conflicten tussen beide Kamers leiden. Dat gebeurt echter niet vaak, en dat komt doordat de Eerste Kamer – hoewel er formeel geen rangorde bestaat tussen beide Kamers – zich als regel terughoudend opstelt.

Wie zit er in de Kamer?

In de Kamer van Volksvertegenwoordigers worden de 150 volksvertegenwoordigers rechtstreeks verkozen bij algemeen stemrecht. Op vlak van talen is de Kamer samengesteld uit 88 Nederlandstaligen en 62 Franstaligen. 41 % van de volksvertegenwoordigers is vrouw.

Waar staat het vragenrecht in de Grondwet?

Het belangrijkste controlerecht van Tweede en Eerste Kamer is het recht van elk individueel Kamerlid om van ministers en staatssecretarissen via vragen inlichtingen te krijgen. Ministers en staatssecretarissen zijn verplicht mondeling of schriftelijk de verlangde inlichtingen te geven.

Wat is het 30 leden debat?

Een dertigledendebat (ook spoeddebat) is een type debat in de Nederlandse Tweede Kamer waartoe de voorzitter de vergadering bijeenroept als dit door dertig leden schriftelijk, onder opgave van redenen, is verzocht.

Wat houdt het vragenrecht in?

Het vragenrecht is het individuele recht van zowel de Eerste als de Tweede Kamer om schriftelijk vragen aan de regering te stellen. De regering is verplicht de vragen te beantwoorden. Leden kunnen de regering op een bepaalde misstand wijzen of inlichtingen over een situatie vragen.

 

Categorieën Niet gecategoriseerd